Δείκτης ποιότητας αέρα

Ποια είναι η πηγή των προγνώσεων της ποιότητας αέρα που μεταδίδει το Euronews;

Οι προγνώσεις της ποιότητας του αέρα που παρουσιάζονται εδώ, παρέχονται από την Υπηρεσία για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας του Κοπέρνικου (CAMS). Ως τμήμα του εμβληματικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος του Κοπέρνικου, η CAMS παρέχει στοιχεία για την ποιότητα του αέρα και τη σύνθεση της ατμόσφαιρας, εντός και εκτός Ευρώπης, βάσει δορυφορικών μετρήσεων και συμβατικών παρατηρήσεων της Γης, σε συνδυασμό με μοντέλα πρόγνωσης. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα προσφέρονται ελεύθερα και χωρίς χρέωση, με στόχο την υποστήριξη προς τους πολιτικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, μέσω βελτιωμένης πληροφόρησης για την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Υπεύθυνο για την CAMS είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), με τη στήριξη 30 και πλέον Ευρωπαϊκών οργανισμών. Ακολουθήστε τις εξής υπερσυνδέσεις για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον Κοπέρνικο (copernicus.eu), την CAMS (atmosphere.copernicus.eu) και το ECMWF (ecmwf.int).

Πώς καθορίζεται ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα;

Τα στοιχεία για την ποιότητα του αέρα παρέχονται κάνοντας χρήση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Αέρα, όπως ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA, eea.europa.eu). Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τους πέντε βασικούς ρύπους, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία: το τροποσφαιρικό όζον (Ο3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα ΑΣ2,5 και ΑΣ10 (λεπτά σωματίδια ύλης με διάμετρο μικρότερη από 2,5 και 10 μικρόμετρα αντίστοιχα). Για κάθε ρύπο, οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από το 1 (καλές) έως το 5 (πολύ κακές). Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα υπολογίζεται διακριτά για κάθε ρύπο, σύμφωνα με τα επίπεδα συγκέντρωσης (στιγμιαία ή κατά τον καθημερινό μέσο όρο, ανάλογα με τον ρύπο): όσο πιο υψηλά είναι τα επίπεδα συγκέντρωσης τόσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης. Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα λαμβάνει ακέραιες τιμές, οι οποίες αντιστοιχούν σε πέντε συγκεκριμένα εύρη συγκέντρωσης για κάθε ρύπο, όπως αυτά ορίζονται στον κάτωθι πίνακα.

PollutantIndex level
(based on polluant concentrations in µg/m3)
 
1
Πολύ καλή
2
Καλή
3
Μέτρια
4
Κακή
5
Κάκιστη
6
Extremely Poor
Ozone (O3)0-5050-100100-130130-240240-380380-800
Nitrogen dioxide (NO2)0-4040-9090-120120-230230-340340-1000
Sulphur dioxide (So2)0-100100-200200-350350-500500-750750-1250
Particules less than 10 µm (PM10)0-2020-4040-5050-100100-150150-1200
Particules less than 2.5 µm (PM2.5)0-1010-2020-2525-5050-7575-800
Σημείωση: Οι τιμές των ΑΣ2,5 και ΑΣ10 βασίζονται σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός 24 ωρών.

Ο ωριαίος συνολικός Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα ορίζεται ως η υψηλότερη τιμή ανάμεσα στους επιμέρους δείκτες των ρύπων που υπολογίστηκαν εντός της ίδιας ώρας. Παραδείγματος χάρη, αν οι δείκτες για τα Ο3, ΝΟ2, SO2, ΑΣ2,5 και ΑΣ10 είναι 1, 3, 1, 2 και 2 αντίστοιχα, ο συνολικός δείκτης θα είναι 3. Ο ημερήσιος συνολικός Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα είναι η υψηλότερη τιμή του ωριαίου συνολικού Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Αέρα κατά την αντίστοιχη ημέρα. Ο ημερήσιος συνολικός Ευρωπαϊκός Δείκτης Ποιότητας Αέρα χρησιμοποιείται για τα ενημερωτικά δελτία που μεταδίδονται στο Euronews, ενώ στον ιστότοπο διατίθενται επίσης οι ωριαίες τιμές, καθώς και οι δείκτες για κάθε έναν από τους πέντε εν λόγω ρύπους.

Τι σημαίνει αυτό για εμένα;

Πληροφορίες για τους ρύπους και για τις κύριες επιπτώσεις τους στην υγεία βρίσκονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards). Η νομοθεσία της Ευρώπης και των επιμέρους Ευρωπαϊκών χωρών αποσκοπεί στην προστασία του πληθυσμού, βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, ειδικότερα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα είναι «κακός» (4) ή «πολύ κακός» (5), παρακαλείστε να απευθύνεστε στην εθνική ή τοπική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ποιότητα του αέρα, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάσταση και να ζητήσετε συμβουλές για τον περιορισμό τής έκθεσής σας (π.χ. αποφεύγετε την άσκηση σε εξωτερικό χώρο), και να βοηθήσετε στην άμβλυνση της κατάστασης (π.χ. χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς).

Μπορώ να εμπιστευτώ τα στοιχεία;

Τα στοιχεία που παρέχονται στον ιστότοπο αφορούν σε προγνώσεις. Όπως και στην περίπτωση των προγνώσεων καιρού, τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα που αναπαράγουν τους νόμους της Φυσικής σε συνδυασμό με προγενέστερες παρατηρήσεις. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό μια πρόγνωση να είναι ανακριβής. Ωστόσο, σύμφωνα με την αποτίμηση των τελευταίων έξι μηνών του 2017, οι προγνώσεις ήταν σωστές κατά μία τιμή του δείκτη (απολύτως ακριβείς ή με απόκλιση της τάξης του 1) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν οι προγνώσεις ποιότητας αέρα της CAMS εδώ (www.regional.atmosphere.copernicus.eu/), και, συγκεκριμένα, στο παράρτημα των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ).

Οι προγνώσεις που παρουσιάζονται εδώ λαμβάνονται από ένα υπολογιστικό πλέγμα με κελιά μεγέθους 10 χλμ. επί 10 χλμ. σε οριζόντιο επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναπαραστήσουν τοπικά φαινόμενα (π.χ. έναν δρόμο υψηλής κυκλοφορίας εντός μερικών εκατοντάδων μέτρων). Στις μεγάλες πόλεις, οι τιμές που παρέχονται από την CAMS είναι αντιπροσωπευτικές των συγκεντρώσεων «αστικού περιβάλλοντος», αντιστοιχώντας σε περιοχές των πόλεων που δεν επηρεάζονται άμεσα από τοπικές πηγές, όπως η κυκλοφορία αυτοκινήτων (π.χ. στη μέση ενός μεγάλου πάρκου, σε μια ήσυχη κατοικημένη περιοχή). Οι περιοχές που επηρεάζονται από τοπικές πηγές αναμένεται να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις σε NO2, ΑΣ2,5, ΑΣ10 και SO2 και χαμηλότερες σε O3. Για τοπικές πληροφορίες εντός πόλεων και ιδίως σε περίπτωση προγνώσεων με «κακή» (4) ή «πολύ κακή» (5) ποιότητα αέρα, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην εθνική ή τοπική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την ποιότητα του αέρα. Μπορείτε, επίσης, να ελέγχετε τις πιο πρόσφατες τιμές του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ποιότητας Αέρα σε αυτόν τον ιστότοπο (airindex.eea.europa.eu), τον οποίο διατηρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, με τη στήριξη των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών για την ποιότητα του αέρα σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα.

Έχω περαιτέρω ερωτήσεις για τις προγνώσεις ποιότητας αέρα και το πώς γίνονται.

Απαντήσεις και ειδική στήριξη μπορείτε να βρείτε εδώ (atmosphere.copernicus.eu/cams-user-service-desk) ή στο http://atmosphere.copernicus.eu/contact-us.