Ο κανονισμός για μεταφορά μετρητών από και προς την ΕΕ

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Ο κανονισμός για μεταφορά μετρητών από και προς την ΕΕ

Το Συμβούλιο των 28 Υπουργών Οικονομικών, που συνέρχεται σήμερα στο Λουξεμβούργο (ECOFIN) εξέδωσε τελικώς τον κανονισμό περί ελέγχων των μετρητών που εισέρχονται και εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο.

Η νέα νομοθεσία επεκτείνει την υποχρέωση κάθε πολίτη που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ να δηλώνει στις τελωνειακές αρχές αν μεταφέρει σε μετρητά ποσό αξίας 10 000 € και άνω. Η δήλωση θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από το αν οι ταξιδιώτες μεταφέρουν τα μετρητά επάνω τους, στις αποσκευές τους ή στο μεταφορικό τους μέσο. Όταν τους ζητείται από τις αρχές, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παρουσιάζουν τα μετρητά προς έλεγχο.

Στην πράξη, ο νέος κανονισμός επεκτείνει τον ορισμό των ρευστών διαθεσίμων (όπως αποκαλούνται τα μετρητά), ώστε, πέρα από τα χαρτονομίσματα, να καλύπτει και άλλα μέσα ή ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα αγαθά, όπως οι επιταγές, οι ταξιδιωτικές επιταγές, οι προπληρωμένες κάρτες και ο χρυσός. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού επεκτείνεται επίσης στα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικές αποστολές, φορτία ή ταχυμεταφορές.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, εάν τα μετρητά αποστέλλονται με άλλον τρόπο («ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα»), οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ζητούν από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Οι αρχές θα μπορούν να διεξάγουν ελέγχους σε κάθε αποστολή, συσκευασία ή μέσο μεταφοράς που ενδέχεται να περιέχει ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα.

Τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μετρητά συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται επίσης στην Κομισιόν.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα βελτιώσει το σύστημα που ισχύει σήμερα για τους ελέγχους των μετρητών που εισέρχονται και εξέρχονται από την ΕΕ. Με τον συγκεκριμένο κανονισμό θα αποτυπωθούν στη νομοθεσία της ΕΕ οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα που αναπτύσσει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρέπει να παρακολουθήσουμε και να εξαλείψουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροδιαφυγή και άλλες σχετικές εγκληματικές δραστηριότητες. Ο νέος κανονισμός μάς παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αποδοτικότερα τις απειλές αυτές, δήλωσε ο Hartwig Löger, Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός δεν θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να προβλέπουν πρόσθετους εθνικούς ελέγχους στις κινήσεις μετρητών εντός της Ένωσης βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί συνάδουν με τις βασικές ελευθερίες της Ένωσης. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να υπογράψουν τον κανονισμό που εγκρίθηκε. Μετά την υπογραφή του, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του.