Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στην Κύπρο για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν στην Κύπρο για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα
Πνευματικά Δικαιώματα REUTERS/Mansi Thapliyal/File Photo
Από Euronews
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να τροποποιήσει τους κανόνες για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα αποστέλλοντας επιστολή

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή (πρώτη φάση διαδικασίας επί παραβάσει) στην Κύπρο για παραβάσεις σχετικά με την εγχώρια νομοθεσία για την ακινητοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων, η οποία προβλέπει επί τόπου ακινητοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες προσωρινής εισαγωγής και καταχώρισης.

Η ίδια νομοθεσία σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπει ότι επίσης να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία θα μπορούσαν να υπερβαίνουν την αξία του ίδιου του οχήματος.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία και τις γενικές αρχές της, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αναλογικότητας, ενώ το Δικαστήριο της ΕΕ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι τα διοικητικά μέτρα ή οι κυρώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία και πρέπει να συνάδουν με τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις κυπριακές αρχές.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας σχετικά με την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων (κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013].

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, σκοπός του κανονισμού της ΕΕ είναι να καταστήσει την ανακύκλωση πλοίων πιο πράσινη και πιο ασφαλή. Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ (εκείνα που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ) ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

"Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις όσον αφορά, αφενός, τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών και τον καθορισμό υπευθύνων επικοινωνίας και, αφετέρου, τη θέσπιση διατάξεων εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων", σημειώνεται.

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να εκπληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους σχετικούς ορισμούς και εθνικές διατάξεις επιβολής εντός της ίδιας προθεσμίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί, ή δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως, στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τους αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές.

Ακολούθως, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές και στα 28 κράτη μέλη (περιλαμβανομένης της Κύπρου), καλώντας τα να βελτιώσουν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) και να παράσχουν εύχρηστες υπηρεσίες μίας στάσης για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες, που πρέπει να δίνουν δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ΚΕΕ προκειμένου να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες να υπερκεράσουν τα διοικητικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών.

Τα ΚΕΕ είναι πολύ σημαντικά για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Στις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή επισημαίνει παραλείψεις στον τρόπο με τον οποίο τα 28 κράτη μέλη εφάρμοσαν τις απαιτήσεις για τα ΚΕΕ, όπως αυτές προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και από την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ).

Οι προειδοποιητικές επιστολές αφορούν θέματα που άπτονται της διαδικτυακής διαθεσιμότητας και της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά. Οι προειδοποιητικές επιστολές καλύπτουν επίσης τις ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση και την ολοκλήρωση των διαδικτυακών διαδικασιών μέσω των ΚΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους διασυνοριακούς χρήστες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014] είναι επίσης σημαντική.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη μέλη (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία), τα οποία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (οδηγία 2014/55/ΕΕ) ή δεν έχουν εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ως τις 17 Απριλίου 2019 οι δημόσιες αρχές που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να ήταν σε θέση να παραλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αναλόγως.

Το ενωσιακό πρότυπο συμβάλλει στην εξασφάλιση της έγκαιρης και αυτόματης διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων και πληρωμών των εταιρειών, διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αυξάνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συμβάσεων για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του νέου προτύπου, επένδυσε πάνω από 33 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, προκειμένου να στηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως τη διατερματική αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Κομισιόν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

Συναγερμός στη Λευκωσία για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Κύπρος: Αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου για άτομα συριακής καταγωγής

Νίκος Χριστοδουλίδης: Οι προεργασίες για το σχέδιο «Αμάλθεια» προχωρούν κανονικά