Έκτακτη είδηση
This content is not available in your region

Συστάσεις ECOFIN σε Ελλάδα και Κύπρο

Συστάσεις ECOFIN σε Ελλάδα και Κύπρο
Πνευματικά Δικαιώματα  Reuters
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Το Συμβούλιο ECOFIN, το οποίο συνεδρίασε την Τρίτη στις Βρυξέλλες εξέδωσε συστάσεις και γνώμες σχετικά με τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών για το 2019, περιλαμβανομένων και συστάσεων προς Ελλάδα και Κύπρο. Η έκδοση των συστάσεων αποτελεί το τελικό τάδιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019, δηλαδή της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής.

Οι 28 Υπουργοί αναφέρουν ότι "παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020 προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό" και "στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν κυρίως την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών".

Στις 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα. Οι πτυχές που αφορούσαν την εργασιακή πολιτική εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 8 Ιουλίου.

Παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα και τις αντίξοες συνθήκες, για το 2020 προβλέπεται οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη ενώ το επίπεδο ανεργίας δεν ήταν ποτέ τόσο χαμηλό. Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις ανά χώρα αφορούν κυρίως την εφαρμογή ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών.

Οι συστάσεις προς την Ελλάδα αφορούν την λήψη μέτρων το 2019 και το 2020 προκειμένου για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών αλλά και τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώει την οικονομική της πολιτική. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, οι συστάσεις επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα και το φορολογικό σύστημα, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το εκπαιδευτικό σύστημα, μεταφορές, ανανεώσιμες πηγές και απόβλητα, τη δικαιοσύνη και την εγγραφή τίτλων ιδιοκτησίας.

Για Ελλάδα: Να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις

Το ECOFIN στην Ελλάδα "να λάβει μέτρα το 2019 και το 2020. Στόχος των μέτρων είναι να 1) να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και να αντιμετωπίσει τις υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας τις μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τις μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 2018 και (2) να επικεντρώσει την επενδυτική οικονομική πολιτική στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών και της εφοδιαστικής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έργων διασύνδεσης, των ψηφιακών τεχνολογιών, της έρευνας και ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας, της υγείας και της ανάπλασης των αστικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης.

Οι συστάσεις αυτές, οι οποίες περιέχονται σε έγγραφο της 2 Ιουλίου 2019, με αποστολέα την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και αποδέκτη την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο (COREPER), περιέχει την τελική αποτύπωση των θέσεων του Συμβουλίου σχετικά με τις συστάσεις και γνώμες σχετικά με τις οικονομικές, εργασιακές και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών για το 2019. Η έκδοση των συστάσεων αποτελεί το τελικό στάδιο του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» του 2019, δηλαδή της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Στις 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις ανά χώρα. Οι πτυχές που αφορούσαν την εργασιακή πολιτική εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών στις 8 Ιουλίου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνεπάγεται την ταυτόχρονη παρακολούθηση ετησίως των οικονομικών, εργασιακών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Για πρώτη φορά και μετά την έξοδο της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018, οι ΣΑΧ του 2019 απευθύνονται και στα 28 κράτη μέλη.

Το έγγραφο τυπικά αναφέρει ότι "ως κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ και λαμβανομένης υπόψη της στενής διασύνδεσης των οικονομιών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή της σύστασης του 2019 για τη ζώνη του ευρώ, όπως αντικατοπτρίζεται στις κατωτέρω συστάσεις 1 και 2, ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις και εστιάζονται στην οικονομική πολιτική επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς θα συμβάλουν στην υλοποίηση της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ".

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2019 μετά από ανάλυσή της, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα εμφανίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι ανισορροπίες που εντοπίστηκαν αφορούσαν ιδίως το υψηλό δημόσιο χρέος, την αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών και το ακόμη υψηλό ποσοστό ανεργίας. "Επιπλέον, οι μεγάλες θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και του κράτους θα απαιτήσουν πολυετή συνεχή εφαρμογή για να καταστούν πλήρως αισθητά τα οφέλη τους", αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι "το πρόγραμμα σταθερότητας και οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν του 2019 δεν περιλαμβάνουν τα νέα μόνιμα μέτρα που ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν λίγο μετά την ημερομηνία υποβολής και την καταληκτική ημερομηνία, αντιστοίχως. Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των εν λόγω μέτρων θα υπερβεί το 1,0 % του ΑΕΠ το 2019 και τα επόμενα έτη".

Σημειώνεται ότι "εκτιμάται επίσης ότι η έγκριση αυτών των νέων μέτρων θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα, όπως παρακολουθείται βάσει του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας και όπως καθορίστηκε με την εκτελεστική απόφαση 2017/1226. Επιπλέον, τα νέα μέτρα αναμένεται να μειώσουν το διαρθρωτικό ισοζύγιο, εγείροντας ανησυχίες ως προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2020".

Ωστόσο, καταγράφεται πως "το φθινόπωρο του 2019, θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση που θα περιλαμβάνει αναθεώρηση του εφαρμοστέου δείκτη αναφοράς για τον ρυθμό αύξησης των καθαρών δαπανών το 2020".

"Παρότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σε καθοδική πορεία, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η συμμόρφωση με την τιμή αναφοράς για τη μείωση του χρέους. Αυτό θα πρέπει να επαναξιολογηθεί το φθινόπωρο ως αποτέλεσμα των εν λόγω νεοεγκριθέντων μέτρων", σημειώνει το κείμενο των συστάσεων.

Επιπλέον σημειώνεται ότι "η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην Ελάδα, καθώς και για την άρση των αναπτυξιακών φραγμών σε καινοτόμους τομείς". Aκόμη, "το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις λόγω ανεπαρκών πόρων, χαμηλής αυτονομίας, μειωμένων επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) και εμμενουσών αναντιστοιχιών σε δεξιότητες."

"Σε όλα τα επίπεδα, υπάρχει εν γένει έλλειψη λογοδοσίας και παρακολούθησης, που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Η προώθηση της ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, η βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση είναι σημαντικές για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης", καταγράφει η έκθεση.

Τονίζεται ακόμη ότι "η ανεπαρκής ανάπτυξη των υποδομών αυξάνει το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και αποτελεί εμπόδιο στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εν προκειμένω μια ιδιαίτερη πρόκληση όσον αφορά τη συνδεσιμότητα των νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο και τη σύνδεση με τις γειτονικές χώρες. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών υποδομών φυσικού αερίου θα συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς. Η μεταρρύθμιση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να επιδιώκει την αξιοποίηση αυτών των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υποδομές."

Τέλος σημειώνεται ότι "ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, λόγω της χαμηλής πρόσβασης σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων που βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης" και η Ελλάδα πρέπει ιδίως να επενδύσει στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να καλύψει επίσης την αποεπένδυση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης". "Η ανεπαρκής ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλότερης ταχύτητας δημιουργεί σημαντικά εμπόδια για τις δυναμικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό" και "η επένδυση στην καινοτομία και στις δεξιότητες του πληθυσμού δεν επαρκεί για να προωθηθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, και η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού αποτελεί τροχοπέδη για την εξεύρεση εργασίας και εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων", καταγράφεται.

«Πακέτο» 5 συστάσεων για την Κύπρο

Για την την Κύπρο, οι 5 συστάσεις που υιοθέτησε επίσημα το ECOFIN (σε έγγραφο με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2019 και αποδέκτη το COREPER) καλούν το Κράτος Μέλος:

1) να εγκρίνει βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να διορθώσει τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος που μπορούν να διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από άτομα και πολυεθνικές, ιδίως μέσω εξερχόμενων πληρωμών από πολυεθνικές.

2) να διευκολύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δομής διακυβέρνησης για την κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της πειθαρχίας στην αποπληρωμή οφειλών και με την ενίσχυση της εποπτείας εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Να ενισχύσει τις εποπτικές ικανότητες στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων με την πλήρη ενοποίηση των εποπτικών αρχών ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

3) να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της ενεργοποίησης των νέων. Να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και να αυξήσει τη συμμετοχή των εργοδοτών και των μαθητευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα τεθεί σε λειτουργία το 2020, όπως έχει προγραμματιστεί, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

4) να εστιάσει την οικονομική πολιτική σε σχέση με τις επενδύσεις στους τομείς των βιώσιμων μεταφορών, του περιβάλλοντος, ιδίως στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, και στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές ανισότητες εντός της Κύπρου.

Να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τους στρατηγικούς επενδυτές. Να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και να συνεχιστεί η υλοποίηση των έργων ιδιωτικοποίησης.

5) να ενταθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και της επανεξέτασης των αστικών διαδικασιών, της μεγαλύτερης εξειδίκευσης των δικαστηρίων και της δημιουργίας ενός λειτουργικού συστήματος «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης». Να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της νομικής εκτέλεσης των αξιώσεων και τη διασφάλιση αξιόπιστων και ταχύρρυθμων συστημάτων για την έκδοση και τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας. Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των υπηρεσιών δίωξης και η ικανότητα επιβολής του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι "στις 21 Νοεμβρίου 2018, η Κομισιόν εξέδωσε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών" και "λήφθηκε δεόντως υπόψη ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 17 Νοεμβρίου 2017", ενώ οι προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2019 και στις 21 Νοεμβρίου 2018, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Κομισιόν ενέκρινε επίσης την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση".

Ναυτιλία: Πάγωμα φορολογίας, ναυπηγεία και επενδύσεις στο επίκεντρο

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης   -   Πνευματικά Δικαιώματα  © 2019 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ   -   ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, νέος υπουργός Ναυτιλίας, παρέλαβε από τον προκάτοχό του Φώτη Κουβέλη και έδωσε το στίγμα για τις προτεραιότητες του υπουργείου υπό την ηγεσία του.

Ο Λασιθιώτης υπουργός ευχαρίστησε πρώτα τον Φώτη Κουβέλη για την συνεργασία τους στο πρόσφατο παρελθόν, εγκωμιάζοντάς τον για το ήθος του.

Από εκεί και πέρα, και αφού αναφέρθηκε στην ναυτιλιακή πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, ξεκαθάρισε πως πρώτος στόχος είναι η προσέλκυση νεών επενδύσεων μέσα από ένα φιλικότερο προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις νομικό και φορολογικό περιβάλλον.

Ο υπουργός Ναυτιλίας έθεσε τα παρακάτω ως στόχους της πολιτικής της νέας κυβέρνησης στον τομέα του:

- Παροχή κινήτρων για προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία

- Ναυπήγηση πλοίων στην Ελλάδα για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου

- Προσαρμογή του στόλου στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα με την υιοθέτηση αλλαγής καυσίμου

- Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών της χώρας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους και της σύνδεσης με τη νησιωτική Ελλάδα. Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως η αναβάθμιση των ελληνικών λιμανιών θα συμβάλλει ώστε να γίνουν ελκυστικότερα για τα κρουαζιερόπλοια και κατά συνέπεια θα αυξήσουν τον θαλάσσιο τουρισμό.

-Λειτουργία ιδιωτικών ναυτικών Ακαδημιών παράλληλα με τις δημοσίες προκειμένου να μην φεύγουν στο εξωτερικό για αντίστοιχές σπουδές οι νέοι αλλά και για να προσελκύσει το κράτος περισσότερους νέους στα ναυτιλιακά επαγγέλματα.

Αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Βασική επιλογή του προγράμματος Ναυτιλίας της κυβέρνησής κατά τα λεγόμενα του Γιάννη Πλακιωτάκη, είναι η «αναβίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης μέσω χρηματοδοτικών δράσεων υπό μορφή έργων - project – από κοινοπρακτικά σχήματα (σε μορφή cluster ή κοινοπραξίας) αποτελούμενα από μικρό αριθμό επιχειρήσεων ή υιοθέτηση στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» για τα μικρότερα ναυπηγεία που θα δραστηριοποιούνται στην κατασκευή, τις επισκευές ή μετασκευές, σκαφών αναψυχής, επιβατηγών/οχηματαγωγών, πλοίων ανεφοδιασμού, και μετασκευές πλοίων για καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις (LNG-fuelled conversions, hybrids)».

Δεύτερος βασικός στόχος είναι η εξέρευση νέων τρόπων χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας.

Ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά πως «θα δοθεί ώθηση στην υιοθέτηση για παράδειγμα πρακτικών όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), η σύναψη ομολογιακών δανείων ή η ίδρυση επενδυτικών εταιρειών ειδικού σκοπού (Special Purpose Acquisition Companies), ώστε να εξασφαλίσουμε πόρους για την αγορά ή ναυπήγηση νέων πλοίων»

Πάγωμα φορολογίας εργαζομένων στη ναυτιλία

«Θα προχωρήσουμε στο πάγωμα αρχικά και στη συνέχεια, τη μείωση της φορολογίας των εργαζομένων στην ναυτιλία», είπε ο Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας για την κοινωνική προστασία και την ενίσχυση όσων απασχολούνται στην θαλάσσια οικονομία και συμπλήρωσε:«Επίσης, θα υπάρξει μέριμνα για την κάλυψη του Οίκου Ναύτου με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και η εξασφάλιση του ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτικών»

Τι είπαν Κουβέλης και Σαντορινιός

Η απερχόμενη ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε απολογισμό των πεπραγμένων της και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο υπουργό.

Φώτης Κουβέλης: «Θέλω όμως χωρίς να επιχειρώ απολογισμό του έργου να σημειώσω ότι στο διάστημα που είχα την τιμή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, να επισημάνω ότι ενισχύσαμε τη ναυτική εκπαίδευση , με τη δημιουργία νέων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, με την πρόσληψη εκπαιδευτικών, την ενίσχυση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, την αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας τους,, την αύξηση των κονδυλίων για τη ναυτική εκπαίδευση. Η άρτια οργανωμένη εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα οι Έλληνες ναυτικοί να είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Είχαμε επίσης σαν στόχο την ένταξη των ΑΕΝ στην Ανώτατη βαθμίδα της Εκπαίδευσης. Προωθήσαμε το νόμο για την υποπαραχώρηση δραστηριοτήτων σε δέκα μεγάλα περιφερειακά λιμάνια της χώρας, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ,την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Προωθήσαμε τη θεσμοθέτηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τη στήριξη των κατοίκων των νησιών , τα μείωση του κόστους μετακίνησης, τη μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων από και προς τη νησιωτική Ελλάδα. Προχωρήσαμε στην εφαρμογή μέτρων για την προστασία και την ενίσχυση τα ναυτικής εργασίας. Στη μείωση της γραφειοκρατίας με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου σκαφών. Την ένταξη στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος από φέτος, με τα σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ενισχύσαμε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή με πλωτά μέσα και οχήματα για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη επιχειρησιακή ικανότητα του προσωπικού τους. Αναβαθμίσαμε Λιμενικούς Σταθμούς σε Λιμεναρχεία ,με στόχο την αποτελεσματικότερη προσφορά του Λιμενικού Σώματος . Και βεβαίως μετείχαμε μαζί με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στις διαδικασίες για την εναρμόνιση με τη διεθνή νομοθεσία του ΙΜΟ για χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από τα πλοία»

Νεκτάριος Σαντορινιός: «Αφήνουμε παρακαταθήκη την πρωτοβουλία της τοποθέτησης και λειτουργίας αφαλατώσεων, σε πάνω από 13 νησιά, έχοντας εξασφαλίσει για το ελληνικό δημόσιο 4,5 εκ ευρώ, υδατική αυτονομία και ευκαιρίες ανάπτυξης για τα νησιά, ποιοτικό και επαρκές νερό για τους νησιώτες και τους επισκέπτες. Συνεργαστήκαμε με επιτυχία με άλλα Υπουργεία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κ στηρίξαμε τις υποδομές των νησιών, μέσα από εθνικούς πόρους, με πάνω από 101 εκ. Ιδιαίτερα για τις λιμενικές εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη των ζωνών λιμένα των νησιών, οι θεσμικές μας παρεμβάσεις και οι χρηματοδοτήσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, διόρθωσαν παθογένειες χρόνων και ενίσχυσαν τις δυνατότητες των μικρών λιμανιών. Περήφανα μπορούμε να πούμε ότι ανασυντάξαμε το ακτοπλοϊκό δίκτυο της χώρας πάντα με σύμμαχο τα άξια στελέχη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών φτάνοντας τις χρηματοδοτήσεις για τις άγονες γραμμές στα 91,5 εκ ευρώ, θεσμοθετώντας ρυθμίσεις που δίνουν ευκαιρίες για ανανέωση του στόλου με σύγχρονα και πιο πράσινα πλοία, ανοίγοντας τον δρόμο για πολυετείς συμβάσεις που θα κάνουν τα νησιά μας να αισθάνονται πιο ασφαλή στην συχνότητα των μετακινήσεων και θα δώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο. Η θεσμική κληρονομιά, όμως, αυτής της Κυβέρνησης που άλλαξε μια για πάντα τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα νησιά, λέγεται Μεταφορικό Ισοδύναμο. Ο πρώτος μόνιμος θεσμός για τα νησιά και τους νησιώτες, που αναγνωρίζει στην πράξη τις αρνητικές συνθήκες που βιώνουν καθώς και τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα μέσα στα οποία οι νησιωτικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι σε πλήρη εφαρμογή».

Ναυτιλία: Πάγωμα φορολογίας, ναυπηγεία και επενδύσεις στο επίκεντρο