Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Climate update

From heat waves to persistent drizzle: the weather impacts all of us as we go about our day-to-day lives. But what does it tell us about our climate and the big changes it is undergoing? Climate update uses global data provided by Europe’s Copernicus Climate Change Service (C3S) and the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMRW) to put our weather in context.

Σε συνεργασία με

Αρχείο Climate update